BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - sierpień 2019 r.
 

UWAGA – XIV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, 30 września – 2 października 2019 r. - Zakopane

http://www.oskko.edu.pl/kongres/

"Kwadratowy Stół" - OSKKO w koalicji dla edukacji

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61825&ux=148&pst=13#pst13

Sierpień – wakacje trwają, a tu szykuje się wysyp przepisów…

A może książki na wakacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=225#pst225


 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek


 

Za nami:

XIX zlot OZNI

6/7 - 9 czerwca 2019 r. w miejscowości Oblasy, położonej w obrębie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, w okolicy Kazimierza Dolnego nad Wisłą – to już drugi raz Pensjonat Oblasówka

http://www.oskko.edu.pl/ozni19/

XVI Konferencja OSKKO – 1-3 marca 2019 r. w Krakowie,

adresowana do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2019/index.html

XIII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, 24-26 września 2018 r. - Toruń

http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty przepisów oświatowych: - kolejne projekty zmian zmienionych przepisów i projekty nowych przepisów

W lipcu 2019 r.:

1. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322305

2. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322357

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61876&ux=148&pst=1#pst1

3. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego, oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322405

4. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322570

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61899&ux=148&pst=1#pst1

5. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322577/katalog/12607099#12607099

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61895&ux=148&pst=2#pst2

6. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322589

7. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322593

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61896&ux=148&pst=1#pst1

8. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322597

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61897&ux=148&pst=1#pst1

9. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322601

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61898&ux=148&pst=1#pst1

10. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322653

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61900&ux=148&pst=2#pst2

11. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322654

12. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322751

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61906&ux=148&pst=1#pst1

13. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322811

14. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322834/katalog/12611570#12611570

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61909&ux=148&pst=1#pst1

15. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322855/katalog/12611903#12611903

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61914&ux=148&pst=1#pst1

16. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322960

17. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322962

18. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322963

19. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323001

20. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – dot. klas szkół dotychczasowych

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323108

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61923&ux=148&pst=3#pst3

21. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323304

Rekomendujemy :

Czasopismo >Języki Obce w Szkole< - warto poczytać

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60051&ux=148&pst=2#pst2

„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora” to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach.  Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin. 

https://www.oficynamm.pl/publikacja-2-68-przedszkole_miesiecznik_dyrektora.html

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.

https://www.oficynamm.pl/publikacja-1-67-szkoa_miesiecznik_dyrektora.html

Bezpłatny serwis dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/?utm_source=site&utm_campaign=OSKKO_baner&utm_medium=banner

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ponad 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 30 marca 2018 r. liczyła 5082 osoby.

W styczniu 2019 r. przyjęto 0, w lutym 15, w marcu 0 , w kwietniu 20, w maju 0, w czerwcu  12, a  w lipcu 0  „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się rokrocznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

W 2019 składka członkowska OSKKO wynosi:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                  imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                  danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                  odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                  e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                  tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W lipcu 2019 r. rozmowy dotyczyły nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie kolejnych zmian w awansie zawodowym i ocenie pracy, oceny pracy nauczyciela w świetle kończonych staży w ramach  awansu zawodowego… i upału.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków - hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10940#pst10940

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, w lipcu także niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – lavender - rezygnacja - krótszy okres wypowiedzenia

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61894&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 3619 osób, które polubiły i 3767 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2004 r. - ponownie beera - książki na wakacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=225#pst225

Na stronie forum OSKKO do końca lipca 2019 r. znajdowało się 60.328 wątków i 937.603 wypowiedzi.

Lipiec 2019 r. przywitała na forum danucha wątkiem – do szefów komórek oświatowych w OP:)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61865&ux=148&pst=1#pst1

powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

katarzs - Awans zawodowy po nowemu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60978&ux=148&pst=143#pst143

barbara71 – Arkusze ocen

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61784&ux=148&pst=71#pst71

MalMiz – wygaszenie/likwidacja gimnazjum w 2019

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61180&ux=148&pst=48#pst48

Kontynuowany  jest interesujący wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=33#pst33

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w lipcu 2019  r.:

Joser – Wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61872&ux=148&pst=30#pst30

annapast48 – Awans zawodowy po nowemu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61926&ux=148&pst=24#pst24

ola 13 – Umowa o pracę n_la stażysty w świetle zm. przepisów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61888&ux=148&pst=17#pst17

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w lipcu 2019  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10938 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10940#pst10940

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 990 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=990#pst990

Leszek – teksty ujednolicone – 519 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=519#pst519

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 484 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=484#pst484

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 299 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 241 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=241#pst241

beera - książki na wakacje - 225 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=225#pst225

Adaa – Nowe SIO – 214 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=214#pst214

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - książki na wakacje - założony 27.06.2004 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=225#pst225

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=484#pst484

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10940#pst10940

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=519#pst519

Konto zapomniane – dodatek za wychowawstwo w przedszkolach - założony 15.09.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=25284&ux=148&pst=37#pst37

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=990#pst990

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=241#pst241

Zofia Stachura - uczeń powracający z zagranicy – założony 23.08.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46306&ux=148&pst=46#pst46

Adaa – Nowe SIO – założony 28.10.2014 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=214#pst214

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca lipca 2019 r. – 1610 plików.

W lipcu br. zamieszczono 1 plik – ujednolicenie projektu przepisu o wynagrodzeniu.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2019 r. – według stanu pobrań na koniec lipca 2019  r.:

- styczeń 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszkaujednolicone ocenianie nauczycieli po zmianach - obowiązuje od 3.01.2019 r. , nieco zmienione w stosunku do projektu dotąd 1109 pobrań,

- luty 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicona organizacja roku szkolnego szkół przekształconych od 1.09.2019 r. dotąd 318 pobrań,

- marzec 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Gabę - Wyniki kontroli Kuratorium Małopolskiego w zakresie oceniania uczniów. Ku refleksji – dotąd 488 pobrań,

- kwiecień 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Barlę - IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - szk. podst. dotąd 193 pobrania,

- maj 2019 r. – największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez gosiaes2 - Regulamin Rady Pedagogicznej - 2019 r. dotąd 585 pobrań,

- czerwiec 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Jacka - Przykładowa karta oceny pracy nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu na dyplomowanego dotąd 679 pobrań.

Zamieszczone w wymianie w lipcu 2019 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.07.2019 r.

10.07.2019

Leszek

propozycje nowych-wyższych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1.09.2019 r. (w tym dodatków wych. w przedszkolach
Pobierz: 
Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-z proj. zm.-1-09-2019.zip* (16 KB)

366

 

Teraz pora na lipiec i sierpień 2012 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 7 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W lipcu 2012 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto tylko 132 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Toska  kalendarz roku 2011/12

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46041&ux=148&pst=114#pst114

2. anmar – Krzysiom, Krzyśkom, Krzychom, Krzysztofom, Jakubom i Kubom

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23800&ux=148&pst=86#pst86

3. Marek Pleśniar  - Prace OSKKO nad stanowiskiem ws problemów oświaty 2011/12

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47053&ux=148&pst=44#pst44

4. Gusia – Gusiowe mianowanie - jak się do tego zabrać??? :))))

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=39505&ux=148&pst=43#pst43

5. Jacek  Radosna twórczość czy dobra praktyka KO w Krakowie ?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48820&ux=148&pst=33#pst33

6. Gaba – Wakacje...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48758&ux=148&pst=29#pst29

7. annamaria rachunek dyrektorskiego sumienia na koniec roku

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48679&ux=148&pst=28#pst28

8-9. annamaria – zmienne pensum w ciągu roku

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47485&ux=148&pst=26#pst26

8-9. Amaria – Kierownik wycieczki

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48834&ux=148&pst=26#pst26

10. irula Prośba - awans

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48750&ux=148&pst=25#pst25

W sierpniu 2012 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 223 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. jmz Katecheta wychowacą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11325&ux=148&pst=71#pst71

2. aggra  Czy wszystkie dane powinnam udostępnić OP?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46244&ux=148&pst=62#pst62

3-4. annamaria Rajcowie krakowscy chcą otwarcia boisk i szkół w wakacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48806&ux=148&pst=60#pst60

3-4. Gaba klapa w Londynie a wuef w szkole?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48931&ux=148&pst=60#pst60

5. Gaba – czy wypada?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49008&ux=148&pst=44#pst44

6. Marek Pleśniar  konsultacja OSKKO - projektu Rozp. MEN ws nadzoru pedagogicznego

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48845&ux=148&pst=43#pst43

7. jaga11  Egzaminy poprawkowe

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49012&ux=148&pst=36#pst36

8. wiolako2 art. 42 2012/2013

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48960&ux=148&pst=34#pst34

9. beera  – nowy rok w ORE

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46646&ux=148&pst=33#pst33

10. Nitka – Ramowe - zawodowe

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48006&ux=148&pst=32#pst32

Prawo:

W lipcu 2019 r. ukazały się 222 przepisy w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 126 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W lipcu 2019 r. ukazało się 7 przepisów w zakresie prawa oświatowego i około oświatowego.

1. 5 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1247 rozporządzenie MKiDN z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania  w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - wchodzi w życie 1 września 2019 r.

2. 11 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1282 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych,

3. 11 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1287 ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie 1 września 2019 r. (z wyjątkami),

 

4. 16 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1322 rozporządzenie MEN z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych - wchodzi w życie 1 września 2019 r.

5. 17 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1327 rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy - wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r.

6. 18 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1342 rozporządzenie RM z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – wchodzi w życie 2 sierpnia 2019 r.

7. 22 lipca 2019 opublikowano w M. P. - poz. 703 zarządzenie MEN z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - wchodzi w życie 1 września 2019 r.

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny  gimnazjum włączone do SP w 2017 r.:

(1) A czy jeżeli gimnazjum zostało włączone do SP w wrześniu 2017 r to są jakieś formalności do załatwienia??

 (2) moim zdaniem konieczne jest przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania gimnazjum do KO do 30.09 br - art 89 ust 6 u.P.o. w związku z art 127 ust 2 u.p.w.u.P.o.

(3) a  art. 129 ust. 14 ustawy wpr. prawo oświatowe mów:

 Po włączeniu gimnazjum do innej szkoły lub przekształceniu go w inną szkołę oddziały gimnazjum są częścią tej szkoły, działającą do czasu wygaszenia kształcenia w zakresie gimnazjum, w związku z tym po zakończeniu tego kształcenia dokumentacja przebiegu nauczania powinna pozostać w szkole, w której te oddziały funkcjonowały2. Sposób i termin przekazania dokumentacji wygaszanego gimnazjum (m.in. dokumentacja przebiegu nauczania, dokumentacja kadrowo-płacowa) szkole, do której zostało ono włączone lub w którą zostało przekształcone, mógł być przedmiotem wytycznych organu prowadzącego lub wynikiem porozumienia pomiędzy dyrektorami szkół.

(4) cóż... nie zgadzam się z tym stwierdzeniem - art 129 ust 14 u.p.w.u.P.o. wyłącza stosowanie art 59 u.s.o. ale nie art 89 u.P.o.

(5) ale już ust. 15 wyłącza

art. 129 ustawy Przepisy wprowadzające...

14. W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 i ust. 3 pkt 1–4 oraz pkt 9 i 10, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., przepisów art. 59 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się.

15. W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 i 3, która rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r., przepisów art. 89 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się

(6) owszem, ale dotyczy tego co działo się w momencie tworzenia szkoły a nie tego co dotyczy zakończenia działalności przez gimnazjum.

(7) Ale przecież w sierpniu 2017 wszystko co miało gimnazjum zostało przekazane protokołem przekazania  na własność i majątek sp, a gimnazjum już przestało istnieć więc teraz sp ma to przekazywać?? 

Państwo Dyrektorzy szkół do których włączono gimnazjum co o tym sądzicie?

 (8) a jak sobie wyobrażasz wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gimnazjum np. za rok?

(9) tak samo jak np. w tym roku szkolnym, przecież gimnazjum w przypadku włączenia nie istnieje już od września 2017 i tak wszystkie dokumenty podpisuje dyrektor sp

 (10) ale teraz istnieją przepisy dopuszczające stosowanie przez sp pieczęci gimnazjum - po 1.09.2019 przestają one obowiązywać i co wtedy?

poza tym to gimnazjum do 31.08.2019 istnieje dla uczniów i dlatego tak może być - od 1.09.2019 przestanie w ogóle istnieć

 (11) Myślę, że pieczęcie to sprawa istotna ale nie najistotniejsza. Skłaniałabym się jednak do interpretacji, że do KO dokumentację składają tylko te gimnazja ,które były samodzielnymi szkołami do końca. Gdyby to dotyczyło wszystkich ( a było ich jak zauważono na tym forum 7500) to kuratoria musiałyby wynająć osobne budynki na archiwa tych dokumentów (arkuszy ocen).Nasze gimnazjum liczyło średnio 120 uczniów  w roczniku i dokumentacja mieści się w całkiem pokaźnej szafie. A takich gimnazjów tylko w moim mieście i powiecie, w którym jest Delegatura KO było kilkadziesiąt.

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – Sierpień – wakacje, różności …  (oczywiście znalezione w internecie):

1. A czy akumulator samochodowy może zabić człowieka? 
- Zależy z jakiej spadnie wysokości.

2. Jaś znalazł biedronkę i mówi: 
- Biedronecko, biedronecko, ile mas latek? 
- Jutro skończę cztery - mówi biedronka. 
- Nie skońcys, nie skońcys!!

3. Siedzi Janko Muzykant na wzgórku nad Wisłą i wzdycha: 
- Echhh... Bach umarł. 
Po chwili: 
- Echhh... Beethoven nie żyje. 
I jeszcze po chwili: 
- Kurde i ja się coś źle czuję.

4.  Mistrz w pchnięciu kula do trenera: 
- Dziś muszę pokazać klasę... na trybunie siedzi moja teściowa. 
- E! nie dorzucisz...
.

5. Skąd wyjeżdża czołg? 
- Czołg wyjeżdża znienacka.


Leszek Zaleśny