Forum OSKKO - wątek

TEMAT: decyzja a pieczęć
strony: [ 1 ]
Bas24-06-2006 10:58:46   [#01]

Jaka pieczątka na decyzji o odroczeniu obowiązku ? Okrągła ? Zostałam pouczona przez OP (kiedyś), że na decyzji o akceptacji komisji kwalifikacyjnej dla kontraktowego ma być taka właśnie okrągła pieczęć. To i na odroczeniu chyba też, co?

Czy na wszystkich decyzjach administracyjnych musi być taka?

ewa24-06-2006 11:33:29   [#02]

na decyzjach administracyjnych - tak

jednak zaświadczenie o akceptacji (lub braku) wydawane przez komisję nie jest decyzją administarcyjną, jest nią akt nadania (lub nie) stopnia awansu zawodowego

osia24-06-2006 14:19:59   [#03]

bas

niestety nie mam pojęcia, ale myślę, że jak postawisz okrągłą to będzie wyglądało bardziej urzędowo
Bas24-06-2006 14:31:13   [#04]
Myślę, że nie o estetykę tu chodzi, ale o prawo! Ale dziękuję.
osia24-06-2006 14:53:54   [#05]

bas

wiem, ale ja nie umiem pomóc.Przeważnie na tym forum poznaję swoją niewiedzę, a jeśli chodzi o przepisy, to zaglądam do nich, jak mi są potrzebne. Poprostu nie umiem Ci pomóc, ale na pewno znajdą się mądrzejsi. Pozdrawiam cieplutko
DYREK24-06-2006 15:24:27   [#06]

podłużna szkoły i dyrektora ( jak w zwykłym piśmie)

rt. 16 ust. 4 ustawy o systemie oświaty


Odroczenie obowiązku szkolnego

 

 

........................., dnia ......................................

/miejscowość/                                       /data/                        

 

/pieczęć szkoły/

 

.....................................

/nr z rzeczowego wykazu akt/

 

 

Decyzja

 

Na podstawie:

- art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego,

 

WARIANT I *

po  rozpatrzeniu  wniosku ....................................................................... i  zasięgnięciu

                                                                  /imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów dziecka/

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w .......................................................

                                                                                                                               /oznaczenie siedziby poradni/

 

WARIANT II **

po zasięgnięciu    opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w .............................

                                                                                                                                      /oznaczenie siedziby poradni/

 

odraczam

 

spełnianie obowiązku szkolnego przez ........................................................... , do roku

                                                                      /imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia/

szkolnego ***................... .

 

Uzasadnienie ****

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Kuratora Oświaty w .................................... ,

                                                                                                                                          /oznaczenie siedziby kuratora/

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora .......................

........................................................................ .

/oznaczenie szkoły/

 

 

 

 

                                                                       ................................................

/podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej do wydawania decyzji

                                                                                   z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego/

 

 

 

Otrzymują:

...................................

/rodzice lub opiekunowie dziecka/

...................................

...................................

 

 

----------

*

wariant dla działania na wniosek

**

wariant dla działania z urzędu

***

odroczenie nie dłużej niż o jeden rok, a w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego - art.. 14 ust. 1a ustawy - najdłużej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat.

 

****decyzja tego typu, jeśli jest wydana na wniosek rodziców i uwzględnia w całości ten wniosek, nie wymaga uzasadnienia - art. 107 §  4 kodeksu postępowania administracyjnego (choć oczywiście uzasadnienie może być w niej zawarte); w innym przypadku konieczne jest sporządzenie uzasadnienia; uzasadnienie faktyczne: opis ustalonych powodów odroczenia, ze wskazaniem dowodów na jakich oparto te ustalenia (w szczególności opinii poradni); uzasadnienie prawne: wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa (powołanych wcześniej: art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy);

Przykład (dla działania z urzędu):

      „Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w ................ wystąpiła do Szkoły z informacją, zawartą w piśmie z dnia ............., Nr ..................., że Stanisław Kowalski, syn Janiny i Jana Kowalskich, został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego. Wezwani do Szkoły rodzice dziecka nie wyrazili jednak zgody na odroczenie spełniania obowiązku szkolnego. Powołane we wstępie przepisy ustawy o systemie oświaty stanowią, że w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami spełnianie obowiązku szkolnego może być odroczone - decyzją dyrektora szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. W rozpatrywanej sprawie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wyraziła jednoznaczną opinię o braku psychofizycznej dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej przez Stanisława Kowalskiego i o wiążącej się z tym konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, przynajmniej o jeden rok (opinia z dnia ....................., Nr ..............).

      W tym stanie rzeczy, upatrując w dobru dziecka ważnej przyczyny, o jakiej mowa w przytoczonym przepisie, konieczne było orzeczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.”

 

 

 Prawo w oświacie VULCAN

rzewa24-06-2006 15:31:13   [#07]

powinna byc pieczec urzedowa

to przeciez deczyja administracyjna...

Tylko nie w gornym, lewym rogu, a po srodku, na dole, nieco powyzej podpisu i pieczeci dyra.
DYREK24-06-2006 15:33:38   [#08]

 ...........................................                                                           

............................................                                                            .................................................

    /nazwa i adres szkoły/                                                                                 /miejsce, data/

 

Pan/Pani

                                                                                                        .................................................

                                                                                                        ............................................................

                                                                                                        .................................................

                                                                                                       

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329; zm. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141,  poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) i po rozpatrzeniu wniosku Pana/i z dnia ................. oraz biorąc pod uwagę opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ................ wydaną w dniu ................ odraczam rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko Pana/i ...............urodzone w dniu ............ do dnia 31 sierpnia ......... roku, to jest o jeden rok. W czasie odroczenia dziecko może uczęszczać do przedszkola lub do oddziału dla 6-latków tutejszej szkoły.

 

Uzasadnienie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ........................... w swojej opinii z dnia .........................

.......... stwierdziła, że istnieją następujące przesłanki odroczenia spełniania przez dziecko Pana/i obowiązku szkolnego.

Kopia opinii Poradni w załączeniu.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/i odwołanie do Kuratora oświaty w .......................... za pośrednictwem dyrekcji tutejszej szkoły w terminie czternastu dni od daty jej  doręczenia.

 

                                                                                                        ............................................................

/podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

 

 

http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2052/idc/3/

ewa24-06-2006 15:49:00   [#09]

hmm to tak ;-)

uso
art. 16 ust. 2 - wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły
art.16 ust. 4 – odroczenie obowiązku szkolnego dziecka zamieszkującego
w obwodzie tej szkoły
art. 16 ust. 8 – wyrażenie zgody na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
art. 39 ust. 2 – skreślenie ucznia z listy uczniów

 KN – akt nadania stopnia art. 9b ust. 4 pkt 1(lub decyzja o odmowie nadania stopnia- ust. 6) nauczyciela kontraktowego

to przypadki decyzji administarcyjnych dyrektora

w decyzji administarcyjnej w górnym lewym rogu nazwa lub pieczęć organu wydającego decyzję (organem nie jest szkoła tylko dyrektor), a pośrodku na dole, tak jak pisze rzewa, okrągła

pozdrawiam

DYREK24-06-2006 16:02:11   [#10]

to proponuje KO Łódź;-)

WZÓR DECYZJI

w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

 

Łódź, .......................200.. r.

  (pieczęć szkoły)

 

 

 

D E C Y Z J A   nr  ....... / 0...

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2000 r.  nr 98  poz. 1071,  z późniejszymi zmianami)  art.(§) .......  statutu ................., uchwały rady pedagogicznej .................................. nr .......... z dnia ............. 200.. r., po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy

 

p o s t a n a w i a m

 

skreślić z dniem .............. 200... r.  z listy uczniów klasy ........................

 

............................................................................. z powodu ..........................

      (imię i nazwisko ucznia)

 

(Na podstawie art. 108  § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności   ze względu na .............................................................................)*

 

 

Uzasadnienie

 

(prawne) ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... (faktyczne) ............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

 

Od niniejszej decyzji (oraz rygoru natychmiastowej wykonalności)* przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty (organu stopnia wyższego w przypadku organizacji) za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

                                                                                              ....................................................

                                                                                                 (podpis i pieczęć dyrektora)

 

Otrzymują:

 

 

----------------------------

*) Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

 http://www.kuratorium.lodz.pl/docs/niepubl/skreslenie%20ucznia%20z%20listy%20uczniow.htm

DYREK24-06-2006 16:08:30   [#11]

a tak KO Rzeszów;-)

WZÓR DECYZJI

w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

MIEJSCOWOŚĆ, .......................200.. r.

(Nazwa organu i adres,

np. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

ul. ....,

kod, miejscowość)

D E C Y Z J A nr ....... /200...

Na podstawie art. 39 ust. 2 w związku z art. 41 ust 1 pkt 5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071, ze zm.) oraz  art.(§) ....... statutu (nazwa szkoły)..............., uchwały rady pedagogicznej .................................. nr .......... z dnia ............. 200.. r. w sprawie skreślenia  (imię i nazwisko ucznia) ........................................., po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy

 

skreślam

z dniem .............. 200... r. z listy uczniów (nazwa szkoły) ........................

(imię i nazwisko ucznia) ......................................... (data urodzenia) .........................

 

 (Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na .............................................................................)*

Uzasadnienie

faktyczne – opis zdarzenia lub zdarzeń, zachowań lub zaniechań ocenianych negatywnie, ze wskazaniem dowodów, np. oświadczeń, zeznań, protokołów, innej dokumentacji, także zewnętrznej) ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa, zwłaszcza ustawy i statutu) ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

 

(Od niniejszej decyzji (oraz rygoru natychmiastowej wykonalności)* przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

....................................................

(podpis i pieczęć dyrektora)

 

Otrzymują:

Uczeń (pełnoletni)

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia

 

*) Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony – art. 108 KPA. Rygor ten może być nadany odrębnym postanowieniem, na które służy zażalenie – art. 108 § 2 KPA.

Opracowanie – Urszula Pelczar, Beata Streb, Leszek Morąg, Marek Soja na podstawie materiału Magdaleny Wantoła -mazowieckiego rzecznika praw ucznia (Gazeta Szkolna Nr 6/99)

 

 http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/1103200503.doc

 

osia24-06-2006 16:09:52   [#12]
widzisz bas jacy mądrzy ludzie tu siedzą?
DYREK24-06-2006 16:16:02   [#13]
Istotne jest to że rodzaj przystawionej pieczęci (okrągła, podłużna) nie decyduje (w tym wypadku) o ważności decyzji admnistracyjnej .
rzewa24-06-2006 16:26:33   [#14]

dyrek i co z tego?

Bedziesz tak z kazdego KO wklejal?

Nawet jesli tak jest we wszystkich KO to i tak nicyego to nie zmieni. Na deczyji administraczjnej powinna znajdowac sie pieczec urzedowa... i tyle.

A organem decyzje wydajacym NIE JEST szkola a DYREKTOR szkoly.

(sorki za brak polskich liter ale cos mi sie porobilo... :-)))
ewa24-06-2006 17:01:30   [#15]

no polskie litery polskimi literami, ale....

czemu krzyczysz rzewuś? ;-)))

rzewa24-06-2006 17:32:54   [#16]

nie krzycze, a podkreslam... :-)

takie dziobki tez mi wcielo i nie nmoge formatowac w html-u

Bo mi moj domowy szef od kompa uzywac kaze przegladarki, w ktorej Janusza formatowanie jest niedostepne...
ewa24-06-2006 18:00:57   [#17]

yhm

aha :-)))
DYREK24-06-2006 18:38:33   [#18]

Banalna sprawa, pieczęć urzędowa i problem dla dyrektora i kuratora.

Generalnie jest tak, że na decyzji administracyjnej:

- nazwa organu,

- pieczęć urzędowa organu,

- podpis osoby upoważnionej.

Problem jest w tym, że organem jest dyrektor (nie posiada pieczęci urzędowej). Pieczęć posiada szkoła ( nie jest organem) i dlatego pokazałem wzory decyzji z różnych KO.

Pieczęć urzędowa organów:

  • Małopolski Kurator Oświaty
  • Minister Edukacji Narodowej
  • Wojewoda ......
  • Prezydent Miasta .....

Proszę popatrzeć na  rozp. o awansie:

 wzór....

3. Nie dotyczy organu, ktory nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej

rzewa24-06-2006 18:48:44   [#19]

dyrku,

w rozporzadzeniu o awansie chodzi o OP, ktry nie jest jst - wtedy nie ma prawa uzywania takiej pieczeci.

Dyrektor szkoly dysponuje (i w takim przypadku jej uzywa) pieczecia szkoly, a np. wojt pieczecia urzedu gminy (bo ani wojt, ani prezydent miasta nie maja takich pieczeci - podobnie jak dyr szkoly - posluguja sie w takich wypadkach pieczenciami urzedow, ktorymi kieruja)
DYREK24-06-2006 20:09:35   [#20]

rzewa

masz rację

mellaa06-09-2007 19:06:34   [#21]
Matka dziecka złożyła w czasie wakacji opinię PPPP dotyczącą dziecka 6- letniego- poradnia zaleca odroczenie obowiązku - matka się nie zgadza- wyraziła na piśmie -CO ROBIĆ? tzn. dziecko chodzi do kl. I - ja nie odroczyłam - ale mam wątpliwości.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]