Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wolne na komisje
strony: [ 1 ]
Spayk22-11-2006 07:47:54   [#01]
Czy nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu w celu stawienia się na komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela....
DYREK22-11-2006 08:12:01   [#02]

jako ekspert - urlop bezpłatny

jako "awansowicz" - nieobecnośc płatna usprawiedliwiona

jako dyrektor - w ramach obowiązków

jeannette22-11-2006 08:20:49   [#03]
jeśli ekspert to KO pisze w piśmie: Na podstawie przepsiu par.6 rozp. MP i PS z dnia 15 maja 1996 r. przysługuje Pani zwolnienie z pracy na czas niezbędny do udziału w pracach komisji. (§ 6. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.)
Spayk22-11-2006 08:31:26   [#04]
Dzięki
DYREK22-11-2006 08:52:45   [#05]

 lub

ekspert - nieobecność niepłatna usprawiedliwiona (ekspert otrzymuje wynagrodzenie od organu, umowa zlecenia)

bogna22-11-2006 09:06:17   [#06]

DYRKU?

jako "awansowicz" - nieobecnośc płatna usprawiedliwiona

na jakiej podstawie płatna?

Jacek22-11-2006 09:15:24   [#07]
a jako urlop szkoleniowy choćby
Krzysztof Pom22-11-2006 09:30:56   [#08]

Według mnie płatna, bo Rozp. MENiS w spr. uzyskiwania stopni awansu zawodowego w par. 12 ust.3 mówi: ".. na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowdzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji ..."
Ustawodawca zakłada zatem obowiązkową obecność nauczyciela, a że komisja w większości przypadków ma posiedzenie w godzinach, kiedy nauczyciel realizuje godziny dydaktyczne.... no trudno, trzeba zapłacić, to nie z winy pracownika tak jest. A Komisja nie podpisze umowy o wypłatę utraconego wynagrodzenia z nauczycielem wezwanym na komisję, bo nie ma takiej podstawy prawnej.

DYREK22-11-2006 09:47:55   [#09]

do #3 pełna treść rozporządzenia

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1996/0281.htm

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
(Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.)
 
 
bogna
a na jakiej podstawie niepłatna ? jasnego przepisu nie znajdziesz .
Pracodawca zawsze może zwolnić  pracownika w celu podnoszenia kwalifikacji ( i zapłacić).
grzezale22-11-2006 18:09:03   [#10]

Dyrku,

czy udział w pracach komisji jako awansowicz to wg Ciebie podniesienie kwalifikacji? Z głosów na forum w wakacje i zaraz po nich wynikało, że to dorobienie kasy do pensji a nie kwalifikacje. Dyrektorzy oficjalnie pisali, że poświadczają nieprawdę w papierach. O czym więc mowa! To jest prywatna sprawa pracownika, a szkoleniówka? Broń mnie Panie Boże przed taką.
Gaba22-11-2006 18:30:25   [#11]
na podstawie tego, ze szef może przyjąc upsrawiedliwienie - inne ważne okoliczności. Dajcież ludzie spokój awansującym. ;-)))
eny22-11-2006 18:34:54   [#12]

 "Dyrektorzy oficjalnie pisali, że poświadczają nieprawdę w papierach"-    

czyżby to było regułą?

Gaba22-11-2006 18:40:21   [#13]

nie nie jest regułą - awansowicza odpuszczam, bo nakazuje to przywoistośc = a w kodeksie pracy macie  mozliwość usprawiedliwienia z waznych powodów osobistych. I już.

Ekspertka moja tak sobie układa, by jej pasowało, a ja lub moja zastepczyni też mamy wpływ na termin - państwo z KO sa bardzo sensowni i bardzo serdeczni i bardzo wyrzumiali, to sie wszytsko da pogodzić.

Ewav22-11-2006 19:06:16   [#14]
Oj, chyba mnie wkurza takie gadanie "dyrektorzy oficjalnie pisali, że poświadczają nieprawdę" . Pisz za siebie.
panda22-11-2006 19:12:48   [#15]

pewniem wredna, ale...

kiedy nauczycielka zadała mi pytanie, czy po komisji musi wracać do pracy, to już totalnie przegięła.

Nie płacę (tak jak i dyrektorom nikt nie płaci za wakacje i robią to w czasie swoich urlopów). W regulaminie mam, że nauczyciel może wystąpić o dzień (godziny) wolny i odpracować we wskazanym przez dyrektora terminie i tego się trzymam.

Podnoszenie kwalifikacji a stopnie awansu to zbieżne zagadnienia ale nie tożsame ;-)

Jersz22-11-2006 19:32:09   [#16]

No, jesteś

;-)

Przede wszystkim, zwróć uwagę na jedno, osoba awansująca to nauczyciel. Awans zawodowy jest elementem pracy - do stopnia nauczycilea kontraktowego obowiązkowy! To dyrektor zatwierdził plan rozwoju, dokonał oceny pracy. Nie "zatwierdziłaś" jego planów wakacyjnych, wycieczki turytycznej ... Awans to element pracy

DYREK22-11-2006 19:41:27   [#17]

nota bene

Art 17 Kodeks pracy:

Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Art. 7. Karta nauczyciela

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

eny22-11-2006 19:53:19   [#18]
Nie można "odcinać się " od awansu zawodowego nauczyciela. Wszak to nasz pracownik i zależy nam aby kadra była the best. Tu nawet nie potrzebne są przepisy. Wszak taki dzień awansowiczowi / tzn. komisja/ zdarzy sie raz na kilka lat .
AnJa22-11-2006 21:35:53   [#19]
cześć panda - dawno Cię nie było:-)

ale zgadzam się z dyrkiem i jemu podobnymi
panda23-11-2006 16:19:18   [#20]

zaglądam ;-)

a w temacie, w którym brak jednoznacznych rozstrzygnięć, każdy rozstrzyga sam.

Chętnie umożliwię nauczycielce (bo zwykle mieszam też w każdym wniosku mego nauczyciela i w tym też..), ale nie znajduję uzasadnienia. Nie zamierzam "odejmować" z wynagrodzenia zasadniczego, ale nie widzę podstaw do naliczenia nadliczbówek, jeśli z przydzielonych 20 godzin, te dwie przeznaczy na komisję. U nas płacimy za efektywnie przepracowane, a trudno nieobecność uzasadnioną nazwać oddelegowaniem, bo nie ja ją tam kieruję.

A takam sobie wredna się robię ;-) czy może ktoś zna jednoznaczną podstawę prawną?

beera18-12-2006 09:12:45   [#21]

wklejam opinię MENiS

 

 

MINISTER EDUKACJI i NAUKI

DPZN-WSW-JGD-1800-3/06

Pani Janina Jura

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

                                                                       Szanowna Pani Prezes                      

w odpowiedzi na pismo Pani Prezes z dnia 4 stycznia 2005 r. nr  ZPE/022/1-35/LD/05 w sprawie pozbawiania  nauczycieli prawa do wynagradzania za czas nieobecności w pracy spowodowany udziałem w postępowaniu egzaminacyjnym lub kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela  rnianowanego   lub dyplomowanego  pozwolę sobie wyrazić następującą opinię;

Zgodnie z art. 9b ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118. póz. 1112 z późn. zm.) warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz:

1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji

kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i

przeprowadzonej rozmowie.    ' '

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień • nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły, natomiast komisję egzaminacyjną dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio organ prowadzący szkolę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny (art. 9g ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela).

 

Stosownie do powyższego należy wskazać, iż ustawowo przesądzona procedura awansu zawodowego przewiduje obligatoryjne przystępowanie nauczycieli ubiegających się o awans do rozmowy lub egzaminu przed komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną. Fakt nałożenia na nauczycieli obowiązku wykazywania się dodatkową wiedzą i umiejętnościami zawodowymi podczas tego postępowania, wynikającymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, póz. 2593), sprawia iż proces ten w stopniu zasadniczym wpisuje się w proces^ kształtowania jakości procesu dydaktyczno – wychowawczego.

 

Odnosząc się szczegółowo do kwestii wynagrodzenia za pracę nauczyciela i ewentualnych zasad i sposobów pomniejszania tego wynagrodzenia, należy uprzednio wskazać, iż wynagrodzenie za pracę jest obszarem uprawnień ze stosunku pracy szczególnie chronionym przez przepisy prawa, i działanie polegające na doraźnej ingerencji pracodawcy w ten obszar jest możliwe wyłącznie i na podstawie jednoznacznych przepisów prawa.

 

Nie ulega tymczasem wątpliwości, iż ustawodawca w ustawie Karta Nauczyciela nie przewiduje trybu i procedury związanej pozbawianiem prawa nauczycieli do wynagrodzenia w związku z realizowanym procesem awansu. Jest to, wydaje się, działanie zamierzone i celowe, jeśli uwzględni się fakt, iż wysokość i szczegółowe zasady wypłacania poszczególnych składników płac są obszernie i wyczerpująco regulowane w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, przepisach innych ustaw, aktach wykonawczych lub aktach prawa miejscowego.

 

Przyjęcie takiego rozwiązania ma swoje uzasadnienie jeśli uwzględni się specyfikę i sposób wykonywania zawodu nauczycielskiego. Ustawa - Karta Nauczyciela, ustalając np. wysokość należnego wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z art. 42, nie przesądza równocześnie o łącznym czasie pracy, jaki nauczyciel jest zobowiązany zrealizować w danym miesiącu w ramach pobranego wynagrodzenia. Punktami odniesienia dla działań pracodawcy w zakresie organizacji czasu pracy nauczyciela będzie tu każdorazowo tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum np. 18 godzin) i nieprzekraczalny tygodniowy czas pracy, nie dłuższy niż 40 godzin. Odmiennie niż w przepisach powszechnych prawa pracy Karta Nauczyciela w zależności od identyfikowanych potrzeb dopuszcza zróżnicowany wymiar pracy w poszczególnych miesiącach i nie powołuje w tym zakresie okresu rozliczeniowego.

 

Odpowiednio do powyższego treść art. 39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela, przesądza, iż wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca, a jedynie składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona na podstawie już wykonanych prac mogą być wypłacone miesięcznie z dołu. W ten sposób sformułowana konstrukcyjna zasada realizacji płac nauczycielskich rozstrzyga, iż pracodawca w stałych składnikach wynagrodzenia jest zobowiązany dokonywać wypłaty wynagrodzenia za pracę nauczycielowi niezależnie od przyszłej faktycznej realizacji powierzonych zajęć i obowiązków w miesiącu, za które nauczyciel z dniem pierwszym miesiąca już otrzymał wynagrodzenie. Inną kwestą będzie tu wypłacanie ruchomych składników wynagrodzenia np. godzin ponadwymiarowych czy doraźnych

zastępstw. O prawie do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe decydują przepisy aktu prawa miejscowego - regulaminu wynagradzania, wydanego na podstawie art. 30 ust 6 ustawy Karta Nauczyciela.

Gdyby założyć, iż rozstrzygnięcia w tym względzie zawarte w przepisach Karty Nauczyciela są niewystarczające i na podstawie art. 91c ust. l tej ustawy próbować odwołać się do powszechnych przepisów prawa pracy, trzeba wskazać art. 87 § 7 Kodeksu pracy, który dopuszcza, iż z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności, ale wyłącznie za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Oznacza to jednak, iż skuteczne potrącenie wynagrodzenia w związku z koniecznością stawienia się nauczycieli kontraktowego i mianowanego przed komisją egzaminacyjną oraz kwalifikacyjną musiałoby się wiązać z precyzyjnym wykazaniem braku związku realizowanego postępowania awansowego z zadaniami i obowiązkami nauczyciela oraz szkoły - co wydaje się niemożliwe i nieuzasadnione. Przy czym należy tu wskazać, iż inaczej niż w Karcie Nauczyciela Kodeks pracy posługuje się tu zasadą wypłaty stałego wynagrodzenia za stały przesądzony, zdefiniowany i określony czas pracy, co istotnie ogranicza możliwość racjonalnego wykorzystania tych rozstrzygnięć w przypadku nauczycieli.

W konsekwencji należy przyjąć, iż procedurę związaną z realizację awansu zawodowego nauczycieli należy rozstrzygać w kategoriach odnoszących się do organizacji pracy szkoły, sposobu zarządzania tą instytucją i zasobami ludzkimi, a nie w kategoriach ustalania potencjalnych możliwościach ingerencji w indywidualne warunki pracy i płacy awansujących nauczycieli.

Dyrektor szkoły, który mocą art. 7 ustawy Karta Nauczyciela jest odpowiedzialny za poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły, ma również obowiązek m.in. zapewnić pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. W mojej opinii oznacza to obowiązek realizacji takiej organizacji pracy szkoły, aby na skutek prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nie dochodziło zarówno do zakłóceń w pracy szkoły, jak i sytuacji, w której nauczyciel ponosiłby straty na skutek wypełniania obowiązków określonych przepisami prawa. Wśród szeregu rozwiązań organizacyjnych możliwe jest tu np. organizowanie tzw. zastępstw koleżeńskich, czy też odpracowanie przez nauczyciela niezrealizowanych zajęć w innym terminie.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż co do zasady postępowania w sprawie nadawania stopni awansu zawodowego są realizowane dla nauczycieli w okresie wolnym od pracy. Zgodnie bowiem z art. 9b ust 3 ustawy Karta Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Problem może dotyczyć zatem tylko nauczycieli, którzy nie zdołali złożyć wniosków do dnia 30 czerwca danego roku i złożyli je po tym dniu, tj. w terminie do dnia 31 października danego roku. Zgodnie bowiem z art. 9b ust 3a właściwy organ wydaje tu decyzję o nadaniu lub o odmowie

 

nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Z danych wynika, iż jedynie ok. 8% nauczycieli korzysta z tego trybu, co oznacza iż zjawisko to nie ma charakteru masowego i mogącego wpływać na pracę szkół i placówek.

 

Jarosław Zieliński

http://www.znp.edu.pl/files//aktualnosci/Internet2903.doc
 

 

DYREK18-12-2006 11:08:54   [#22]

To jest dobre:

"Wśród szeregu rozwiązań organizacyjnych możliwe jest tu np. organizowanie tzw. zastępstw koleżeńskich, czy też odpracowanie przez nauczyciela niezrealizowanych zajęć w innym terminie"

beera18-12-2006 11:23:12   [#23]

yhm

zachwyca

;)

Marek Pleśniar18-12-2006 12:50:51   [#24]
tak napisali?? w MEN (isie)?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]